โทร 081-242-4647ทนายความ ศีรวิษ สุขชัย
(ทนายเบียร์ศี)

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

โทร 081-242-4647ทนายความ ศีรวิษ สุขชัย
(ทนายเบียร์ศี)

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

ทนายเบียร์ศี
ว่าความทุกคดี การันตีด้วยผลงาน

“มีปัญหาไม่ได้รับความยุติธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิของเราทั้งทางแพ่งและอาญา  หรืออ่านข้อกฎหมายตามสื่อทั่วไปไม่เข้าใจประเด็น มีปัญหาทางธุรกิจอยากจะร่างสัญญาสำคัญแต่กลัวเสียเปรียบ อยากจดทะเบียนทางการค้าการบริหารสัญญา หรือเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานทรัพยากรบุคคล แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ทนายความ ศีรวิษ สุขชัย (ทนายเบียร์ศี) ยินดีให้คำปรึกษาและเป็นผู้ช่วยท่านในส่วนนี้ เพราะทนายเบียร์ศีมีบริการครอบคลุมบริหารงานกฎหมาย”

กรอกข้อมูลปรึกษาทนายเบียร์ศีฟรี

บริการด้านกฏหมายประกอบด้วย

งานคดีทุกประเภท

  • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีเกี่ยวกับสถานพยาบาล คดีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน คดีหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คดีหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน คดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีแรงงาน
  • คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คดีปกครองและกฎหมายมหาชน คดีกฏหมายทั่วไป คดีเกี่ยวกับคนต่างด้าว คดีเกี่ยวมรดกครอบครัว คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คดีเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ ให้การชั้นพนักงานสอบสวน บริการชั้นบังคับคดี
  • บริการชั้นพิทักษทรัพย์ สืบทรัพย์ทั่วราชอาญาจักร ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย รับร่างสัญญาทุกประเภทสัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
01234567890012345678900123456789001234567890SOLVED CASES
0123456789001234567890YEARS OF EXPERIENCE
012345678900123456789001234567890SATISFIED CLIENTS
01234567890YEARS OF EDUCATION

เอกสารวุฒิการศึกษา